IMS China
  Guidelines
  Join
IMS China Elections
Main
Elected Member Profiles
   
   
   
   
 
 
   
   
 

2012 IMS China Election Results

Chair-elect of the IMS China Committee:
Shuyuan He

Program Secretary of the IMS China Committee:
Zenghu Li

Treasurer of the IMS China Committee:
Fuzhou Gong

The IMS China Committee: 16 members
1. Mingyao Ai
2. Hengjian Cui
3. Junyi Guo
4. Xianping Guo
5. Taizhong Hu
6. Liuquan Sun
7. Shanjian Tang
8. Qihua Wang
9. Zhaojun Wang
10. Yaohua Wu
11. Zhen Wu
12. Baoxue Zhang
13. Lixin Zhang
14. Zhongzhan Zhang
15. Weian Zheng
16. Zhongyi Zhu

Note: It was decided that the committee of IMS-China have 16 members because the last two members obtained the same number of votes.

 
   
 
 

web site contact: imswebmaster@imstat.org