IMS China
  Guidelines
  Join
IMS China Elections
Main
Elected Members
   
   
   
   
 
 
   
   
 

2015 Elected Members

Committee Leadership

Zenghu Li - Chair

Xiangzhong Fang - Chair-elect

Shuyuan He - Past Chair

Hengjian Cui - Program Secretary

Fuzhou Gong - Treasurer


IMS China Committee Members

Yuan Li

Huazhen Lin

Jinguan Lin

Minqian Liu

Xiaolong Pu

Liuquan Sun

Niansheng Tang

Yaohua Wu

Zhen Wu

Ying Yang

Lixin Zhang

Riquan Zhang

Zhongzhan Zhang

Zhongyi Zhu

Guohua Zou

 
   
 
 

web site contact: imswebmaster@imstat.org